wtorek, 18 kwietnia 2017

Znamię Bestii


Z wszystkich możliwych interpretacji jakie pojawiły się na przestrzeni stuleci, bardzo rzadko albo wcale nie jest brana pod uwagę interpretacja, która wynika z samej treści objawienia. Chociaż w historii niektórzy autorzy nawiązywali do tej interpretacji to ze względu na błędy oraz nie możliwość wykazania niepodważalnych dowodów takie stanowisko było bez trudu odrzucane. Myślę, że u podstaw tego problemu jest fakt, iż nowożytny kościół zmniejsza a nawet pomija rolę jaką Izrael miał odegrać w historii zbawienia. Ta pustka natomiast czyli odrzucenie Izraela sprawia, że nie jesteśmy we właściwy sposób zinterpretować niektórych problematycznych pojęć tego trudnego tekstu.  

Najpierw spróbujmy usystematyzować wiedzę na temat niektórych pojęć związanych z omawianym tematem.

Co oznacza pojęcie bestia (dzikie zwierzę)?

Wyrażenie bestia pojawia po raz pierwszy w proroctwach Daniela. W siódmym rozdziale tej księgi prorok opisuje cztery zwierzęta występującę po sobie ze wzburzonego morza obrazujące cztery następujące po sobie królestwa - Babilon, Medo-Persję, Grecję i Rzym. Trzeba jednak tu zaznaczyć iż każde z tych mocarstw w swojej historii było wrogiem Izraela. Co jest bardzo istotne ponieważ proroctwa dotyczą głównie historii Izraela i pojawią się w proroctwach informacje głównie mające związek z losami Izraela. Z tego powodu często nie znajdziemy w proroctwach opisu innych mocarstw chociaż takie istniały, opisu ich krwawych wojen czy ich wierzeń. To natomiast prowadzi nas do stwierdzenia iż Bestią opisaną w Objawieniu powinno być mocarstwo walczące z Izraelem.


Co oznacza w Biblii ohyda spustoszenia?

Spustoszenie to stan który moglibyśmy nazwać “brakiem” czegoś w miejscu w którym powinno się znajdować. Biblia określa mianem spustoszenia zło jakie zostało wyrządzone Izraelowi, będące wynikiem wojen czy karą za nieprzestrzeganie prawa wynikającego z przymierza. Spustoszenie więc oznacza zarówno zniszczenie ziemi, miast, czy ludobójstwo dokonane na wojnie, wygnanie narodu Izraelskiego, zniszczenie Świątyni jak i różne negatywne następstwa jak plagi, klęski głodu czy suszy. Pierwszy człon tego określenia ohyda oznacza właśnie coś ohydnego lub okropnego dla autora czyli Boga.

Widzimy że wszystkie pojęcia nigdy nie były stosowane w oderwaniu od Izraela. Za każdym razem kiedy stosowany było określenie bestii oznaczało ono mocarstwo, które dokona zbrojnej napaści na ziemię Izraela. Skąd bierze się taki podział na Izrael i reszta świata? Otóż w całej historii świata opisanej w Biblii wszyscy mieszkańcy ziemi poza nielicznymi przypadkami dążą do zła. Z powodu zła jakie uczynił człowiek na ziemi został zalany wodami potopu ówczesny świat a w nowożytnym świecie Bóg wybrał najpierw kilku ludzi a później naród który związał ze sobą przykazaniami i prawem. Można powiedzieć że Bóg wybrał sobie naród Izraela aby był światłem i przykładem dla innych narodów. Z tego narodu w przeszłości Bóg wybrał sobie proroków, królów oraz zapowiedział przyjście Mesjasza. Już  z samych proroctw wynikało iż to potomek wywodzący się z Izraela będzie panował nad wieloma narodami. Oczekiwany Mesjasz miał zasiąść na tronie Dawida i rozstrzygać sprawy wielu ludów. Widzimy więc, że Bóg ustalił jakiś porządek w którym Izrael stanowi centrum tego porządku a każdy kto podważa ten porządek nie jest tylko wrogiem Izraela ale staje się też wrogiem Boga. Jeżeli nawet cały Izrael nie uznaje Jezusa jako obiecanego Mesjasza to i tak niewiele to zmienia ponieważ przyjmując Jezusa jako Mesjasza przyjmujesz go jako obiecanego króla Izraela.
Cały ten porządek można przyrównać do tego co stało się w ogrodzie Eden. Bóg zabronił jeść z drzewa owocu zasadzonego w środku ogrodu. Można powiedzieć, że takim drzewem (narodem) które Bóg zasadził wśród innych narodów jest właśnie Izrael i Bóg dał wyraźne ostrzeżenia w swoim słowie dla tych, którzy chcieliby to drzewo usunąć. To jest tylko jakieś porównanie ale oznacza to samo nieposłuszeństwo które doprowadziło do upadku pierwszych ludzi.

Z przedstawionych tu dowodów jak i z innych proroctw nie można wywnioskować aby Mesjasz miał w jakikolwiek sposób zapomnieć o narodzie nad którym miał panować i by Bóg miał zapomnieć o Jerozolimie którą w Objawieniu nazywa umiłowanym miastem.  Nie można też jakby pomniejszać roli Izraela w historii zbawienia i zapominać iż to zbawienie zostało właśnie przygotowane dla tych którzy od lat znali proroctwa i słuchali ustaw zakonu. Także w Objawieniu znajdziemy teksty ukazujące Izrael jako naród wybrany. Opisany w Objawieniu Archanioł Michał jest wg Biblii orędownikiem synów Izraela.

Dan 12:1 - Tego czasu powstanie Michał, książę wielki, który się zastawia za synami ludu twego; a będzie czas uciśnienia, jakiego nie było, jako narody poczęły być, aż do tego czasu; tego, mówię, czasu wyswobodzony będzie lud twój, ktokolwiek znaleziony będzie zapisany w księgach.

Jest tu dokładne odniesienie do potomków Izraela z ciała
Także Ewangelista Łukasz opisuje zniszczenie Świątyni i zajęcie Jerozolimy jako coś co zostało dane poganom(ludziom bezbożnym) aby czynili to aż do wyznaczonego czasu.  

Łuk 21:24 - I polegną od ostrza miecza, i zapędzeni będą w niewolę między wszystkie narody, i będzie Jeruzalem deptane od pogan, aż się wypełnią czasy pogan.

Podział ten też widzimy podczas ostatecznej bitwy jaka ma zostać stoczona na ziemi

Obj 20:7 - A gdy się skończy tysiąc lat, będzie rozwiązany szatan z ciemnicy swojej,
20:8 - I wynijdzie, aby zwodził narody, które są na czterech węgłach ziemi, Goga, i Magoga, aby je zgromadził do bitwy; których liczba jest jako piasek morski.
20:9 - I wstąpili na szerokość ziemi i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. Ale zstąpił ogień od Boga z nieba i pożarł je.

Po tysiącletniej przerwie szatan znów ma zgromadzić aby stoczyć ostateczną bitwę ale tym razem ma zostać pokonany. Mowa jest w tym fragmencie umiłowanym mieście Boga czyli o Jerozolimie.
W innych fragmentach jest także mowa o narodach ale znaczna część tych tekstów dotyczy jednak bezpośrednio Izraela.


Spróbujmy więc zidentyfikować bestię opisaną w Objawieniu. Objawienie daje nam wystarczająco dużo szczegółów w tym temacie. Na początku 12 rozdziału mamy opisaną walkę w Niebie w wyniku której zostaje zrzucony na ziemię smok zwany też diabłem. Rozgniewany smok chce zgładzić dopiero narodzone dziecię. Chyba dla wszystkich jest to dosyć czytelne iż opisywanym dziecięciem w Objawieniu jest Jezus a Smok natomiast posługuje się swoim królestwem “Cesarstwem Rzymskim” aby zgładzić Jezusa co miało miejsce podczas rzezi dzieci dokonanej z rozkazu Heroda. Widzimy więc, że ten podział na królestwo Boga i królestwo Babilonu został tu zachowany. Wg naszej interpretacji królestwem Babilonu i Bestią jest królestwo będące wrogiem narodu Izraelskiego. Królestwem Babilonu jest tu bez wątpliwości ówczesne Imperium Rzymskie i to powinno nam dać też odpowiedź na zasadnicze pytanie - Czym jest owo znamię bestii?.  Przez wszystkie więc stulecia kiedy Cesarstwo Rzymskie uzurpowało sobie władzę nad Izraelem bez względu czy było to Imperium Rzymskie, Cesarstwo Rzymskie czy Święte Cesarstwo Rzymskie, czy Królestwo Jerozolimskie to wg naszej definicji pozostaje ono Bestią. Przez wszystkie bowiem lata swojego panowania ziemia Izraela była pod okupacją Rzymu.  Ponieważ teolodzy zaczęli szybko usuwać rolę Izraela w chrześcijaństwie to zupełnie zginęło/zagubiło się właściwe pojęcie Bestii. Skoro nie było Bestii to też nie było właściwego zrozumienia czym jest  “znamię Bestii”. Ostrzeżenie przed przyjmowaniem znamienia bestii było ostrzeżeniem skierowanym do chrześcijan przed wchodzeniem w sojusze skierowane przeciwko Izraelowi. Konsekwencją tych traktatów czy związków nie są błogosławieństwa ale przekleństwa dla narodów które występują przeciwko Izraelowi zgodnie z tym co też zostało zapisane w Starym Testamencie. Gdybyśmy prześledzili historię Europy od utworzenia Cesarstw Rzymskiego to nie licząc pewnych krótkich okresów pokoju jest to historia podbojów, wojen i różnych plag. To natomiast dokładnie wpisuje się w opisy przekleństw które miały dotknąć wrogów Izraela wypowiadane przez proroków Starego Testamentu. Te same kary czy przekleństwa znalazły się także w Objawieniu. Zapowiedź spalenia Babilonu w Objawieniu  jest przecież wzorowana na słowach proroków ze Starego Testamentu i jest to pouczenie, które mówi iż nie warto budować swoich nadziei i przyszłości w Babilonie ponieważ i tak to wszystko kiedyś zostanie unicestwione. Także wojny są przeciwieństwem tego co zostało powiedziane o narodach które będą pod panowanie Mesjasza. Wystarczy wspomnieć dosyć znane słowa “przekują swoje miecze na lemiesze” czy inne słowa o pokoju aby zobaczyć ten kontrast i zrozumieć że ustanowienie trwałego pokoju nigdy nie było możliwe właśnie z powodu spustoszenia Izraela. Niezależnie czy byśmy mówili o historii ówczesnego Rzymu czy historii obecnych narodów, które zajmują Jerozolimę jest to historia ciągłych wojen i klęsk dotykających te narody. To dotyczyło zarówno krajów Europy jak i obecnie kraje Arabskie, które przyjęły Islam. Z tym, że ostrzeżenie to głównie skierowane było do narodów Europejskich czyli chrześcijańskich. Te dwie prawdy które mówią iż “Babilon jest przeklęty” i “Babilon spłonie” są ciągle związane z historią narodów, które podbijały ziemię Izraela. Osiągnięcie tego pokoju o którym mówiła Biblia w tym osiągnięcie pokoju z Bogiem nigdy nie było możliwe bez  Izraela.

Co jeszcze przemawia za taką interpretacją? Mamy dokładną informację o długości panowania Bestii czyli o tym jak długo będzie dane bestii panować nad ziemiami Izraela. Bestia według Objawienia miała otrzymać władzę tylko na czterdzieści dwa miesiące czyli 1260 dni (1260 lat). Biorąc pod uwagę początek głoszenia Ewangelii na 31 rok i dodając do tej daty 1260 lat otrzymujemujem 1291 rok kiedy wojska krzyżackie zmuszone są opuścić ostatnią twierdzę Królestwa Jerozolimskiego.

Grzech Balaama

Drugi ślad w Objawieniu potwierdzający tą teorię znajduje się w listach do kościoła. W jednym z listów znajdujemy nawiązanie do historii Balaama czyli historii zapożyczonej ze starego testamentu.

Obj 2:14 - Ale mam nieco przeciwko tobie, iż tam masz tych, którzy trzymają naukę Balaamową, który uczył Balaka, aby wrzucił zgorszenie przed syny Izraelskie, żeby jedli rzeczy bałwanom ofiarowane i wszeteczeństwo płodzili.
2:15 - Także masz i tych, którzy trzymają naukę Nikolaitów, co ja mam w nienawiści.

Jeżeli ktoś nie czytał historii Balaama to krótko przypomnę na czym polegał grzech Balaama. Balaam wg Biblii był prorokiem do którego zwrócił się król Moabu z prośbą o pomoc w  pokonaniu Izraela. Balaam w zamian za przyjęcie korzyści najpierw przeklina naród Izraelski a kiedy to nie odnosi żadnego skutku podsuwa Balakowi sposób aby Bóg odwrócił się od narodu Izraelskiego. Myślę, że wiele osób skupia się na samym pojęciu “nauka Balaama” zapominając zupełnie,  że ta nauka miała swój cel i konsekwencje. Celem tego przymierza było zniszczenie Izraela a konsekwencją było odrzucenie proroka.  Balaam sprzymierzył się królem Moabu jakbyśmy to teraz określili Babilonu.
Gdybyśmy teraz chcieli przełożyć dosłownie historię Balaama do ostrzeżenia opisanego w Objawieniu do chrześcijan to musielibyśmy założyć, że w swojej historii kościół zawrze przymierze z królestwem Babilonu co w zasadzie miało miejsce w całym wspomnianym już tu czasie czyli do 1291 roku. Proroctwo o znamieniu bestii dotyczyło właśnie tego okresu kiedy chrześcijanie pomimo ostrzeżenia jakie zostało zawarte w proroctwach zawierają przymierze z Babilonem i trwa nieprzerwanie do 1291 roku przy czym punktem przełomowym był rok 1045 r. kiedy nastąpiło oddzielenie się kościoła Wschodniego (Wielka Schizma). Ten przełom doprowadził do istnienia chrześcijańskich narodów które nie były przeciwko Izraelowi i ten okres zbiegał by się z okresem tysiącletniego królestwa. Oczywiście to przymierze kościoła z Babilonem trwające ok 1000 lat odcisnęło swoje piętno w teologii i nauce całego kościoła Rzymskiego i warto pamiętać iż historia znamienia bestii nie zakończyła się we wspomnianym już 1291 roku. Wszystkie bowiem nowinki w nauce które przyczyniły się do odrzucenia Izraela, zabraniające obchodzenia Szabatów i przedstawiające kościół Rzymski jako jedynego spadkobiercę władzy Św. Piotra czy jedynego nieomylnego interpretatora pism pozostały od tego czasu w niezmienionej formie. Co więcej istnieje bardzo małe podobieństwo aby kościół Rzymski zakwestionował nauki wprowadzone na wcześniejszych soborach.

Nikolaici

Poprzednia próba wyjaśnienia przeze mnie znaczenia słowa “nikolaita” była dosyć trafna. Przypomnę, że jest to osoba “świecka” niepowołana do kierowania kościołem. Tu pojawia jeszcze jeden wątek ponieważ Objawienie wskazuje, że to właśnie za sprawą nikolaitów  kościół miał skierować się przeciwko Izraelowi. Wspomniana wcześniej nauka Balaama wg Objawienia cechuje właśnie Nikolalitów (Obj 2:15).

Bestia ma się odrodzić

Jeżeli jeszcze kogoś nie przekonała ta interpretacja to powinien zwrócić uwagę iż w ostatecznej bitwie kiedy Bóg obejmie panowanie, narody znów zwrócą się przeciwko Jerozolimie i przeciwko Izraelowi. Objawienie mówi iż Szatan znów zwiedzie narody, które otoczą Jerozolimę (umiłowane miasto Boga). Czyli stanie się to co miało już miejsce kiedy nieświadome chrześcijaństwo stanęło po stronie Bestii. Zwróćcie na to uwagę - Jeżeli w ostatecznej bitwie przymierze narodów przeciwko Izraelowi Biblia nazywa zwiedzeniem i mówi o tym, że jest to coś co  wydarzyło się w historii, to z całą pewnością przeciwnik wcześniej użył tego samego podstępu aby zwieść chrześcijaństwo. Jeżeli w pierwszym przypadku nazwane jest to zwiedzeniem to także to co miało już miejsce, czyli związek chrześcijaństwa z Cesarstwem Rzymskim także był zwiedzeniem.